Označevanje govedi

Ob rojstvu teleta mora imetnik poskrbeti, da je tele na pravilen način označeno do starosti 20 dni in vpisano v »Register govedi na gospodarstvu«. Ȍe imetnik goveda ne označuje sam, takoj po rojstvu teleta pokliče pooblaščenega označevalca, da mu tele označi. Po registraciji teleta dobi imetnik potni list za označeno tele, ki ga je treba podpisati, da postane veljaven. Novorojeno tele mora biti registrirano do 28-ega dneva starosti.

Prodaja goveda

Ob prodaji goveda ali ob vsakem odhodu na drugo lokacijo je treba izpolniti obrazec »ODHOD« in ga v sedmih dneh oddati pooblašÄčeni veterinarski organizaciji. Imetnik prodano govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Nakup goveda

Ob nakupu goveda ali ob vsakem prihodu z drugega gospodarstva je treba izpolniti obrazec »PRIHOD«, slednjega se odda v sedmih dneh pooblaščeni veterinarski organizaciji. Imetnik kupljeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Pogin goveda

Ob poginu goveda je treba izpolniti obrazec »ODHOD« in ga oddati pooblaščeni veterinarski organizaciji, izpolnjen »PRIHOD« in potni list pa predati veterinarsko higienski službi. Imetnik poginjeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Kraja ali izguba goveda

Ob kraji ali izgubi goveda je treba obvestiti policijo in pooblaščeno veterinarsko organizacijo, ki na osnovi zapisnika in predanega potnega lista odjavi govedo. Imetnik izgubljeno govedo vpiše v »Register govedi na gospodarstvu«.

Izguba ušesne znamke goveda

Ob izgubi ušesne znamke goveda je potrebno najkasneje v sedmih dneh naročiti nadomestno ušesno znamko in jo aplicirati v uho v sedmih dneh po prejetju le-te. Nadomestno številko v dogovoru z rejcem naroči pooblaščeni kontrolor in jo tudi aplicira v uho. 

Vir: KGZ Ljubljana

Comments are closed.